Ocena zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa

money-256281_640
Chcąc otrzymać kredyt na jakąkolwiek sumę pieniędzy, musimy posiadać pewną zdolność kredytową. Bank udziela kredytu na określony czas, po którym przyjdzie nam te pożyczone pieniądze oddać. Bank chce, aby osoba, której udziela kredytu była osobą wiarygodną, która będzie w stanie po określonym czasie oddać zapożyczone pieniądze. W tym celu sprawdza zdolność kredytową przedsiębiorcy. Udzielając kredytu banki mają swoje indywidualne kryteria, według których decydują, czy udzielić danemu przedsiębiorcy pieniędzy, czy też nie. Jednym z kryteriów przyznawania kredytów jest kryterium przeznaczenia. Tutaj można otrzymać pieniądze na działalność bieżącą, czyli mówiąc inaczej możemy otrzymać kredyt obrotowy. Według kryterium przeznaczenia udzielane są kredyty na cele rozwojowe. Mowa tutaj o kredycie inwestycyjnym.

Innym kryterium, według którego banki decydują o przyznaniu kredytu danemu przedsiębiorcy jest czas kredytowaniu. Tutaj można wyróżnić kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Kredyty krótkoterminowe mają okres spłaty, który wynosi poniżej jednego roku. Średnioterminowe kredyty moją okres spłaty od jednego roku do trzech lat. W przypadku kredytu długoterminowego okres spłaty wynosi powyżej pięciu lat.

Jest jeszcze trzecie kryterium według którego banki decydują o przyznaniu kredytu. Jest to sposób, w jaki będą przekazywane środki pieniężne. Mogą być one przekazywane na rachunek kredytobiorcy, zarówno na rachunek bieżący jak i rachunek kredytowy. Środki pieniężne mogą być również przekazywane na rachunek wierzyciela, a także wypłacane w formie gotówki do ręki. Każdy bank zanim udzieli nam kredytu sprawdzi dokładnie jaką mamy zdolność kredytową. Bardzo dokładnie jest ona sprawdzana w przypadku, kiedy przedsiębiorca stara się o uzyskanie naprawdę dużej sumy kredytu. W takim przypadku bank chce mieć pewność, że przedsiębiorca odda pożyczone pieniądze w terminie. W umowie określone są warunki spłaty kredytu, które powinny przestrzegać obje strony. Zarówno kredytobiorca jak i kredytodawca mają obowiązek wywiązania się z warunków zawartych w umowie. W przypadku, kiedy jedna ze stron nie spełnia warunków można podważyć taką umowę. Takie kary umowne są również zawarte w podpisanej umowie.